0

 x 

סל הקניות ריק

תקנון האתר

תקנון אתר וחנות shop.kosher-wine.co.il תנאי שימוש ושמירה על פרטיות (להלן: "התקנון")                                    

השימוש באתר האינטרנט ובחנות האינטרנטית של  shop.kosher-wine.co.il כפוף להסכמה להוראות תקנון זה.

כללי

* התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.

* החנות האינטרנטית של אתר האינטרנט shop.kosher-wine.co.il (להלן: "החנות") פועלת למכירת יינות, מארזי יין ומוצרים נילווים (להלן: "היינות" ו/או המוצרים) האתר הינו בבעלות  שרגא גבהרד  (להלן: "החברה").

* כל המשתמש ו/או מבקר ו/או מבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "מבקר או רוכש") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון ומסכים ומודע להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין כנגד החברה ו/או בעליה.

* יובהר, כי רכישה של יינות ומשקאות אלכוהוליים  מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.

* האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

* טעות כלשהי באתר ו/או בתיאור היינות לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

* יתכן שיהיו הבדלים בין המוצרים כפי שהם מוצגים באתר לבין המציאות, בגודל, בצורה ובמראה וכדו', ולכן הננו להבהיר שהתמונות המוצגות באתר הם להמחשה בלבד.

* בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון, וכן אם יש סתירה בין התקנון לבין עצמו תחליט החברה כיצד לפעול.

* החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. תחולת התקנון החדש תהיה מתאריך ושעת פרסומו באתר.

*בהרשמה לאתר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה, הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה.

תנאי שימוש

* כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי ו/או חשבון  PayPal רשאי לבצע פעולה באתר.

הזמנת היין תסופק רק בתנאים הבאים:

* הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים.

* ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.

* התקבל אישור הזמנה לכתובת הדוא"ל של הרוכש.

* המוצר שהוזמן קיים במלאי.

* הכתובת אליה התבקשה אספקת היינות נמצאת ברשימת אזורי החלוקה.

 מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

* בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון 052-6176201 או למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* הזמנה לא תחשב כסגורה כל עוד הרוכש לא מילא את פרטיו ואת פרטי כרטיס האשראי או חשבון הPAYPAL  שלו.

* הזמנה בכמויות גדולות תחייב אישור מיוחד של החברה. הזמנה גדולה תוגדר על ידי החברה בסכום של 2000 ₪ ומעלה.

* במקרה בו המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות פרטי הקשר שלו על כך.  במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו בחזרה.

* מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה יכולה החברה להחליט לבטל הזמנה ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

משתמש רשום

* לכל משתמש באתר יש אפשרות להירשם כ"משתמש רשום" באתר. הרישום נעשה על ידי הזנת פרטים אישיים, ובסופו מקבל הרוכש שם משתמש וסיסמא (להלן: "משתמש רשום"). משתמש רשום זכאי לקבל מידע על הנחות ו/או מבצעים וכדו'. כמו כן יכול משתמש רשום, לבקש על פי רצונו לבטל את הרישום.

* אחריות לשמירת שם המשתמש והסיסמא של "המשתמש הרשום" חלה על המשתמש הרשום ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא זה.

תשלום

* ברכישת מוצרים באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי או בתשלומים או בהוראת קבע לפי בחירת הרוכש ואישור החברה, ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.

* המחירים באתר כוללים את מחיר פקדון הבקבוק ומע"מ לפי החוק, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

* פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL.

* במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה לרוכש, את ביצוע ההזמנה וזאת גם אם הרוכש קיבל הודעה על אישור ההזמנה.

פרטי הרוכש ואבטחת האתר

* האתר מאובטח והפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, באמצעות קידוד נתונים (SSL).

* בעת רכישה באתר יידרש הגולש להזין פרטים אישיים. החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפריטים ו/או אי קליטתם במערכת.

* החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.

* החברה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.

* עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מטעמם.

* הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח הגנה מוחלטת מפני פשיעות של צד שלישי. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

* החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- "עוגיות" (“cookies”)

שינוי הזמנה והחזרת מוצרים

* הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, כשהם סגורים ובאריזתם המקורית כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, ולא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם נזק, בכפוף להצגת חשבונית המעידה על ביצוע ההזמנה, מועדה והתשלום ששולם בעדה.

* הזמנת יינות אינה ניתנת לביטול.

* במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, תהיה החברה זכאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש, וכן אם ביטול ההזמנה הייתה לאחר שהמוצר כבר נשלח יהיה על הרוכש לשלם את עלות דמי המשלוח.

* באחריות הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולהשוות להזמנה שנשלחה לו בעת הרכישה.

* שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.

 * החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה  לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

* במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.

 * מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, של המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר "כוח עליון" ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, ואספקתם, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך .

משלוחים וזמני אספקה

דמי משלוח

* בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג המשלוח ובכתובתו של הרוכש. החברה תהיה רשאית לחייב או שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדית ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

זמני משלוח

* זמני המשלוח והגעת המוצרים תלויים בספק המשלוחים. החברה מתחייבת להעברת המוצר לידי ספק המשלוחים תוך 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

* ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים, חוה"מ וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי "כח עליון" כהגדרתו.

* המוצר יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.

* במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במידה ובמועד החדש שתואם עם הרוכש, לא יהיה הרוכש נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לחברה. תיאום מועד חלופי לאספקה יהיה באחריות הרוכש על ידי התקשרות לחברה ותיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה.

* איזורי המשלוח הם בין קרית שמונה שבצפון ועד באר שבע בדרום. (מעבר לקו הירוק יתכנו זמני משלוח ארוכים יותר) אחריות הרוכש היא לוודא שהוא נמצא באיזור המשלוח לפני ביצוע ההזמנה. (“לחנות הזכות לשנות את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מראש).

אחריות

* האחריות הבלעדית למוצרים, לטיבם ולאיכותם ולכל מידע שיש באתר בכל הנוגע לתכונותיהם, וכדומה, חלה על יצרני היינות ו/או המוצרים בלבד.

* הפרטים המופיעים על היינות ו\או המוצרים הם נתונים של היצרנים ובאחריותם הבלעדית.

הגבלת אחריות

* החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישת אספקת והובלת המשקאות וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים אחד מהם תהיה החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:

* רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או זדון של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא רשות בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכדומה.

* מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת "כח עליון".

* תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו.

* אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים.

* מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תשא החברה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש.

* בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש ו/או למי מטעמו.

שימוש בלתי ראוי באתר

* כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

בעלות ושמירה על זכויות

* האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים.

אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.

האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המוצרים המוצעים למכירה במסגרתו. ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

דין וסמכות שיפוט

* הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

*כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או רוכש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר פתח תקוה בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

  

אודות

כבר כמה שנים מרגישים באופן ברור את הצורך במקום איכותי, שירכז ויגבש את כל מה שקשור לקניית יין כשר ויינות בוטיק כשרים, עם שתי הדגשות: "כשר" ו"איכותי"!         

 

החלטתי להרים את הכפפה, למען הציבור האיכותי הדורש מהיין את שני הדברים; שיהיה כשר ושיהיה איכותי.

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

משלוח 50 ₪,  בקנייה מעל 600 ₪ המשלוח חינם